Committee (1996-1998)

Michelle Bai
Shu-Hua Chen - Earth & Atmospheric Sciences
Tasing Chiu - Sociology
Huiwen Hu - Aeronautics & Astronautics Eng.
Connie Kan - Management
Heng-Yi Lai - Mechanical Eng.
Chih-Ching Yu - Agricultural Economics