Committee (2001)

Le-Ren Chang-Chien (President) - Electrical & Computer Eng.
Che-Ping Yeh (Treasurer) - Aeronautics & Astronautics Eng.
Weiru Chen - Management
Hung-Ming Cheng - Mechanical Eng.
Run-Sun Pan - Biology