Committee (2005)

Cheng-Han Kuo (President) - OLS
Huang, Li-Ting(Treasurer) - Krannert MSHRM
Wang, Shih-Wei-Krannert MBA
Sung,Yu-Wei-EE
Mei-Ju Ko-CDFS
Lishan Weng-PHYSICS
Su, Yun-Ting-Civil Engineering
Wen-Hsin Feng-Industrial Engineering
Hsiao-Fan Tang-Actuarial Science
Gino Liu(Webmaster) - Industrial Eng.

Contact