Committee (2006)

Yu-Ling Chou (President) - Civil Engineering
Yin-Wei Lin(Vice President) - PULSe
Chih-Chun Huang (Treasurer) - Industrial Engineering
Chan-Yi Chen - Biochemistry
Ching-Ju Chung - Politics
Yuhder Ho - Industrial Engineering
Lishan Weng - Physics
Kai-Hui Sun - PULSe
Bonnie Co - PULSe
Min-Wen Cheng - Food Sience
Chun-Da Tsai
Pin-Hung Wei - Electrical and Computer Eng.
Joan Fang Jang - Chemical Engineering
Tzu-Cheng Chuang (Webmaster) - Electrical and Computer Eng.