Current Members

PhD Students 

Biwei deng

Shengyu Jin

Maithilee Motlag

Bill Bihlman

Jin Xu

Sen Xiang

Visiting scholars

Prof. Haifeng Yang     China University of Mining and Technology 

Prof. Yan Ma              Wuhan University of Sci. and Tech.

Dr. Shan Hu                Wuhan University of Technology

Prof. Ming Zhou          Tsinghua University

Prof. Ling Ding            Wuhan University of Sci. and Tech.

Prof. Wan Zheng         Wuhan University of Sci. and Tech.

Dr. Qiangqiang Zhang  Harbin Institute of Technology

Prof. Zengrong Hu       Suchow University

Alumni

Qiong Nian                 Arizona State University, Assistant Professor

Yaowu Hu                   SUNY Buffalo, Assistant Professor

Chang Ye                   University of Akron, Assistant Professor

Huang (Stanley) Gao  United Technology  

Yi (Martin) Zhang       Apple

Ji Li                             Apple

Yiliang Liao                 University of Nevada Reno, Assistant Professor

Yingling Yang             University of Utah

Dong Lin                     Kansas State University, Assistant Professor

Prashant Kumar         Indian Institute of Technology, Assistant Professor

Daniel Pirzada           Center for Advanced Studies in Engineering (CASE), Faculty   

MS Students

Alex Shi 

Jen-I (Peter) Cheng 

Jun Zhang

Members

Home    Research    Publication    Facility    Members    News    Opportunity

Scalable Micro Nano Manufacturing Laboratory

Purdue University